• „Move4Mental – program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Łódzkim Centrum Rehabilitacji Movimento”

PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE CHORÓB GRZBIETU I KRĘGOSŁUPA, DO KTÓRYCH PREDYSPONUJE LUB NASILA OBJAWY SIEDZĄCY CHARAKTER PRACY

MOVIMENTO ŁÓDZKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.

„Move4Mental – program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Łódzkim Centrum Rehabilitacji Movimento”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania X.3.1. Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 525 958,75 zł

Kwota dofinansowania: 494 401,22 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.10.2023

Obszar realizacji: województwo łódzkie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 368 osób (221 kobiet i 147 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów KC, kwalifikujących się do objęcia programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje siedzący charakter pracy.

Projekt zakłada, że:

– 50% uczestników stanowią osoby w wieku 50+ – 184 osób (111 kobiet i 73 mężczyzn),

– 60% uczestników stanowią kobiety – 221 osób,

– 30% uczestników stanowią osoby wykonujące pracę siedzącą – 111 osób (67 kobiet i 44 mężczyzn),

– 30% uczestników, tj. 111 osób (67 kobiet i 44 mężczyzn) stanowią osoby zamieszkujące w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich (DEGURBA 3) i/lub osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym w szczególności miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze

Projekt adresowany jest do osób ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w kategorii:

– M47 Spondyloza,

– M48 Inne choroby kręgosłupa,

– M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej,

– M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych,

– M51 Inne choroby krążka międzykręgowego,

– M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej,

– M54 Bóle grzbietu.

Projekt jest ukierunkowany na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Uczestnicy projektu muszą posiadać dokumentację medyczną potwierdzającą ich diagnozę (nie starszą niż 1 rok).

Grupę docelową stanowią osoby, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym

Przed przystąpieniem do Projektu od pacjenta wymagane jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego niekorzystania z takich świadczeń rehabilitacji leczniczej, jak oferowane w niniejszym Projekcie, finansowanych z innych środków publicznych, w tym NFZ w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wyłączeni będą pacjenci uczestniczący w zbieżnej przedmiotowo rehabilitacji finansowanej z innych środków publicznych. Konieczne będzie też wyrażenie pisemnej zgody na udział w Projekcie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do pracy i utrzymania aktywności zawodowej 368 (221 kobiet i 147 mężczyzn) mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez udział w programie rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy realizowanym w okresie 01.01.2023 – 31.10.2023 r.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. Zgłoszenie do projektu nastąpi na podstawie przedłożonego przez uczestnika projektu formularza rekrutacyjnego. Warunkiem przyjęcia do projektu będzie podpisanie przez pacjenta oświadczenia dotyczącego niekorzystania ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, jak oferowane w niniejszym projekcie, finansowanych przez NFZ, a także z innych środków publicznych.

Konsultacje będą wyznaczane po uprzednim umówieniu się na termin wizyty (telefonicznie, osobiście, drogą elektroniczną) z pracownikiem ds. rekrutacji i administracji projektu i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego (osobiście/wysłanie przez pocztę). Każdy uczestnik musi spełnić następujące kryteria formalne udziału w projekcie:

– uczenie się lub praca lub zamieszkiwanie na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

– wiek aktywności zawodowej,

– zdiagnozowana choroba układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47 M48; M49; M50; M51; M53; M54,

– dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę (nie starsza niż 1 rok),

– kompletna i prawidłowo złożona wymagana dokumentacja rekrutacyjna

– oświadczenie o niekorzystaniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczącej tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych z innych środków publicznych, w tym NFZ, ZUS, KRUS, EFS

Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące ona terenie miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich i/lub osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, kobiety i osoby w wieku 50+.

Z zakwalifikowanymi uczestnikami podpisane zostaną umowy uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej ilości chętnych aniżeli planowana liczba uczestników, tworzone będą listy rezerwowe.

Przebieg projektu

W ramach projektu dla każdego uczestnika przewidziano następującą ścieżkę:

Krok 1 – I porada rehabilitacyjna – personel projektu udzielający porady rehabilitacyjnej dokona ostatecznej kwalifikacji pacjenta do projektu. Podczas wizyty kwalifikacyjnej przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad, uwzględniający m.in. takie aspekty jak zakres niesprawności/zaburzenia, stosowane dotychczas metody leczenia i rehabilitacji, zażywane leki, rodzaj stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego, informacje o wykonywanej pracy zawodowej, nawykach ruchowych, aktywności fizycznej i wykonuje odpowiednie badanie przedmiotowe (wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu – zakres i miejsce występowania bólu).

Pacjent zostanie poinformowany o przebiegu projektu, wyrazi zgodę na udział w nim. Następnie ustalony zostanie program usprawnienie leczniczego, uwzględniający założenia programu rehabilitacji i preferencje pacjenta.

Krok 2 – Rehabilitacja z elementami edukacji – w ramach projektu pacjent odbędzie cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej.

Projekt przewiduje 10 dniowy cykl zabiegów (min. 3 dni zabiegowe w tygodniu), w uzasadnionych – względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego – przypadkach, decyzją lekarza rehabilitacji lub fizjoterapeuty układającego PUL, cykl zabiegów może zostać wydłużony do maksymalnie 15 dni (w Projekcie przyjęto, że 80% uczestników będzie korzystać z 10 dniowego cyklu, a 20% uczestników z 15-dniowego cyklu). Maksymalnie 5 zabiegów dziennie. Każdy cykl powinien zawierać minimum 5 kinezyterapii indywidualnych dla pacjenta. Maksymalna liczba zabiegów przypadająca na pacjenta nie powinna jednak przekroczyć łącznie 75 zabiegów. W sytuacji wykonywania dziennie liczby zabiegów mniejszej niż 5, udział zabiegów w zakresu kinezyterapii nie może być mniejszy niż 60% wykonywanych zabiegów

Rodzaj zlecanych zabiegów fizjoterapeutycznych u poszczególnych pacjentów zostanie ustalony każdorazowo w oparciu o wskazania i wytyczne o jak największej sile dowodowej. Element edukacyjny obejmować będzie w szczególności aspekt codziennej aktywności fizycznej w danym schorzeniu układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej; fizjoterapeuta przedstawi pacjentowi przykładowe ćwiczenia/propozycje aktywności fizycznych które mogą być przez niego podejmowane indywidualnie w domu po zakończeniu rehabilitacji samodzielnie lub przy wsparciu opiekunów lub członków rodziny oraz naukę prawidłowych wzorców ruchowych. Fizjoterapeuta zadba o edukację pacjenta w tematyce znaczenia prowadzenia zdrowego trybu życia i korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Podczas wykonywanych zabiegów fizjoterapeuta omówi z pacjentem główne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia bólów kręgosłupa oraz poinformuje o zasadach ergonomii w życiu codziennym oraz podczas pracy. Przekazane zostaną także zasady ochrony przed nadmiernymi przeciążeniami podczas zwykłych czynności codziennych, a tym samym eliminowania czynników podtrzymujących ryzyko pojawienia się/nawrotu dolegliwości i rozwijanie przydatnych strategii ruchowych.

Krok 3 – Warsztaty psychoedukacyjne – uczestnik projektu weźmie udział w dwóch indywidualnych warsztatach psychoedukacyjnych. Każde spotkanie trwało będzie minimum 60 minut. Warsztaty będą prowadzone przez:

– dietetyka (1 spotkanie),

– psychologa (1 spotkanie prowadzone w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne).

Wśród tematów poruszanych podczas psychoedukacji znajdą się m.in.:

– dieta w schorzeniach narządu ruchu (jak utrzymać prawidłową masę ciała – podstawowe zasady zdrowego żywienia),

– psychospołeczne i organizacyjne czynniki związane z występowaniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego (duże tempo pracy lub wysokie obciążenie pracą; dostrzegana monotonia pracy; niska satysfakcja z pracy; niewielka swoboda decyzyjna/kontrola nad wykonywanymi czynnościami; niedostateczne wsparcie społeczne, walka ze stresem),

– rozwój umiejętności psychospołecznych. Psychospołeczny aspekt rehabilitacji ma na celu naukę opanowywania sytuacji stresogennych i radzenia sobie z lękiem lub stanami obniżonego nastroju często towarzyszącymi chorobie. Ma także ułatwić akceptację ograniczeń, które narzuca pacjentom dana choroba,

– związek pomiędzy sferą psychiczną i fizyczną – stres i umiejętność radzenia sobie z nim, techniki relaksacyjne (wpływ stresu, w tym zawodowego na nasilanie się dolegliwości mięśniowo-szkieletowych),

Pierwsze trzy obszary stanowią treści podstawowe, które muszą zostać opanowane przez każdego z uczestników. Przed warsztatami wymagane jest przeprowadzenie testu wstępnego, a po warsztatach końcowego. Umożliwi to ocenę dotyczącą zmiany stanu wiedzy uczestnika

Krok 4 – II porada rehabilitacyjna – Po zakończonym cyklu zabiegowym rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłasza się na II poradę rehabilitacyjną. Powinna ona być prowadzona przez osobę, która odpowiada za planowanie i ocenę postępowania fizjoterapeutycznego. Zalecane jest, aby była to osoba przeprowadzająca I poradę rehabilitacyjną danego pacjenta. W czasie wizyty podsumowującej powinny zostać przeprowadzone wszystkie pomiary i testy, które zostały przeprowadzone w czasie wizyty kwalifikującej.

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio w Movimento Łódzkie Centrum Rehabilitacji przy ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź lub na numer telefonu 512 933 599 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nzoz.movimento@interia.pl.

Załączniki

1. Formularz rekrutacyjny

2. Regulamin rekrutacji