• Projekty Unijne

„Move & Mental – program rehabilitacji leczniczej w Łódzkim Centrum Rehabilitacji Movimento”

23 września 2022

Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego

MOVIMENTO ŁÓDZKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.
„Move & Mental – program rehabilitacji leczniczej w Łódzkim Centrum Rehabilitacji Movimento”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania X.3.1. Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 476 128,44 zł
Kwota dofinansowania: 404 709,17 zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2022 – 30.09.2023
Obszar realizacji: województwo łódzkie

Grupa docelowa
Grupę docelową projektu stanowi 250 osób (175 kobiet i 75 mężczyzn), które uczą się lub pracują lub zamieszkują na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, kwalifikujących się do objęcia Programem rehabilitacji leczniczej. Projekt zakłada, że 30% jego uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich i/lub osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym w szczególności miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności:
– z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniami ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii,
– z chorobami kręgosłupa,
– z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi, ścięgien).
Projekt jest ukierunkowany na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.
W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem programu korzystały lub zadeklarowałyby w trakcie uczestnictwa w programie korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczących tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych z innych środków publicznych, w tym: NFZ, ZUS, KRUS, Europejskiego Funduszu Społecznego w innym projekcie dotyczącym rehabilitacji chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego realizowanym w ramach „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” lub „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”, budżetu jednostki samorządu terytorialnego w innym programie polityki zdrowotnej
Cel projektu
Celem głównym projektu jest poprawa sprawności i aktywności zawodowej 250 (175 kobiet i 75 mężczyzn) mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia, z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez udział w programie rehabilitacji leczniczej realizowanym w okresie 01.08.2022-30.09.2023 r.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie od 01.08.2022 r. do 31.05.2023 r. Zgłoszenie do projektu nastąpi na podstawie dokumentu od lekarza POZ, który wypełni „Zalecenie udziału w Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” i skieruje pacjenta do Movimento. Warunkiem przyjęcia do projektu będzie podpisanie przez pacjenta oświadczenia dotyczącego niekorzystania ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, jak oferowane w niniejszym projekcie, finansowanych przez NFZ, a także z innych środków publicznych.
Konsultacje będą wyznaczane po uprzednim umówieniu się na termin wizyty (telefonicznie, osobiście, drogą elektroniczną) oraz wypełnieniu formularza rekrutacyjnego. Formularz może zostać dostarczony do Movimento osobiście lub wysłany drogą pocztową. Złożona przez uczestnika dokumentacja zostanie zweryfikowana przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
Każdy uczestnik musi spełnić następujące kryteria formalne udziału w projekcie:
-uczenie się lub praca lub zamieszkiwanie na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
-wiek aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia,
-zdiagnozowana choroba układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,
-kompletna i prawidłowo złożona wymagana dok. rekrutacyjna
-oświadczenie o niekorzystaniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczącej tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych z innych środków publicznych, w tym NFZ, ZUS, KRUS, EFS
Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące ona terenie miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich i/lub osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
Z zakwalifikowanymi uczestnikami podpisane zostaną umowy uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej ilości chętnych aniżeli planowana liczba uczestników, tworzone będą listy rezerwowe.

Przebieg projektu
W ramach projektu dla każdego uczestnika przewidziano następującą ścieżkę:
Krok 1 – Wizyta u lekarza POZ – element rekrutacji. Lekarz POZ poinformuje pacjenta o możliwości udziału w projekcie, wystawi mu odpowiednie zalecenie i skieruje pacjenta do Movimento.
Krok 2 – I porada rehabilitacyjna – lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub magister specjalista udzielający porady rehabilitacyjnej dokona ostatecznej kwalifikacji pacjenta do projektu. Podczas wizyty przeprowadzany zostanie szczegółowy wywiad, uwzględniający m.in. takie aspekty jak zakres niesprawności/zaburzenia, stosowane dotychczas metody leczenia i rehabilitacji, zażywane leki, rodzaj stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego, informacje o wykonywanej pracy zawodowej, nawykach ruchowych, aktywności fizycznej i wykonuje odpowiednie badanie przedmiotowe (wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu – zakres i miejsce występowania bólu). Pacjent zostanie poinformowany o przebiegu projektu, wyrazi zgodę na udział w nim. Następnie ustalony zostanie program usprawnienie leczniczego, uwzględniający założenia programu rehabilitacji i preferencje pacjenta.
Krok 3 – Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej – zabiegi fizjoterapeutyczne – w ramach projektu pacjent odbędzie cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej. Lekarz lub magister specjalista fizjoterapii może wystawić pacjentowi zlecenie na maksymalnie 5 zabiegów dziennie wykonywanych podczas 15 wizyt terapeutycznych zrealizowanych w maksymalnie 28 dni. Rodzaj zlecanych zabiegów fizjoterapeutycznych u poszczególnych pacjentów zostanie ustalony każdorazowo w oparciu o wskazania i wytyczne o jak największej sile dowodowej. Element edukacyjny obejmować będzie w szczególności aspekt codziennej aktywności fizycznej w danym schorzeniu układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Fizjoterapeuta przedstawia pacjentowi przykładowe ćwiczenia i/lub propozycje aktywności fizycznej, które mogą być przez niego podejmowane indywidualnie po zakończeniu rehabilitację oraz naukę prawidłowych wzorców ruchowych.
Krok 4 – Warsztaty psychoedukacyjne – uczestnik projektu weźmie udział w dwóch indywidualnych warsztatach psychoedukacyjnych. Każde spotkanie trwało będzie minimum 60 minut. Warsztaty będą prowadzone przez:
– dietetyka (1 spotkanie),
– psychologa (1 spotkanie prowadzone w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne).
Zakres tematów będzie ustalany każdorazowo po uwzględnieniu specyficznych potrzeb zgłaszanych przez uczestników warsztatów podczas ich trwania.
Krok 5 – II porada rehabilitacyjna – w ciągu około 2 tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji oraz odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłosi się na końcową poradę lekarską. Podczas II porady lekarz/magister specjalista fizjoterapii przeprowadzi ocenę skuteczności zastosowanych interwencji oraz określi dalsze zalecenia. Podczas końcowej konsultacji ponownie zostają ocenione czynniki ryzyka tj. wskaźnik masy ciała, deklarowany poziom aktywności fizycznej.
Krok 6 – III porada rehabilitacyjna – po około 3 miesiącach od II porady rehabilitacyjnej pacjent zgłosi się na ostatnią poradę, mającą na celu ocenić skuteczność zastosowanych w projekcie interwencji. Podczas wizyty wypełniona zostanie ankieta, a badający przeprowadzi wywiad w celu m.in. oceny wskaźnika masy ciała, deklarowanego poziomu aktywności fizycznej, nasilenia dolegliwości bólowych związanych z chorobą stanowiącą przyczynę rehabilitacji.

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie MOVIMENTO ŁÓDZKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tj. przy ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź lub na numer telefonu 660 417 127 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rejestracja.projektu@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

1. Zlecenie udziału

2. Formularz rekrutacyjny
3. Regulamin rekrutacji

Więcej